Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

ImpactHunters: het bedrijf “ImpactHunters” gevestigd aan de Zomerstraat 49 te Heerlen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 83116737;

Opdrachtgever: de (rechts)persoon in opdracht van wie ImpactHunters haar werkzaamheden verricht;

Partijen: ImpactHunters en Opdrachtgever;

Overeenkomst: de tussen ImpactHunters en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst;

Aanbieding: het aanbod van ImpactHunters aan Opdrachtgever waarin een dienst van ImpactHunters wordt aangeboden;

Opdracht: de werkzaamheden die ImpactHunters in opdracht van Opdrachtgever dient te verrichten.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanbieding van ImpactHunters en iedere Overeenkomst tussen ImpactHunters en Opdrachtgever.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ImpactHunters waarbij voor de uitvoering derde partijen worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de Overeenkomst tussen Partijen, ImpactHunters wijst deze voorwaarden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1. Alle Aanbiedingen van ImpactHunters zijn vrijblijvend, tenzij door ImpactHunters schriftelijk expliciet hiervan wordt afgeweken.

3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens Opdrachtgever aan ImpactHunters verstrekte eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop ImpactHunters haar Aanbieding baseert.

3.3. Indien een Aanbieding wordt gedaan op basis van nacalculatie, gelden de genoemde prijzen in de Aanbieding slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door ImpactHunters gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.4. Een Aanbieding verplicht ImpactHunters niet tot het verrichten van een gedeelte van de Aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Tenzij expliciet schriftelijk door ImpactHunters is aangegeven dat Opdrachtgever vrij is de praktische uitvoering aan derde partijen uit te besteden, maakt de verplichting van Opdrachtgever om de uitvoering van het idee, werk of project door ImpactHunters te laten verzorgen onderdeel uit van de Aanbieding.

3.6. De geldigheid van de aanbieding vervalt na 14 dagen na de dag van verzending van de Aanbieding door ImpactHunters, tenzij hier expliciet schriftelijk van wordt afgeweken.

3.7. Kennelijke fouten of vergissingen op de website(s), social media, en Aanbiedingen van ImpactHunters binden ImpactHunters niet.

3.8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om kopieën te maken van een door ImpactHunters opgestelde Aanbieding en de daarbij behorende werken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: bescheiden, bestanden, teksten, beelden, logo’s, etcetera.

3.9. Al datgene dat in het kader van een Aanbieding door ImpactHunters wordt verstrekt, blijft haar eigendom, en dient op een eerste verzoek van ImpactHunters onverwijld door Opdrachtgever te worden geretourneerd en (indien van toepassing) te worden verwijderd van digitale gegevensdragers.

3.10. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan concepten en ideeën die voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst door ImpactHunters aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ImpactHunters. Opdrachtgever is dienaangaande gehouden tot geheimhouding van de ter beschikking gestelde informatie en ideeën tegenover derde partijen.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. ImpactHunters zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. ImpactHunters bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd.

4.3. ImpactHunters heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

4.4. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan ImpactHunters de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Verplichtingen van Opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat alle gegevens, waarvan ImpactHunters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

5.2. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de medewerkers van de organisatie van Opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.

5.3. Opdrachtgever is verplicht ImpactHunters onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze van belang kunnen zijn.

5.4. Opdrachtgever onthoudt zich van gedragingen die ImpactHunters beperken in de uitvoering van de Overeenkomst.

5.5. Indien door ImpactHunters of door ImpactHunters ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor in redelijkheid gewenste medewerkers faciliteiten.

5.6. Voor zover Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van deze werkzaamheden.

5.8. Indien Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet, dan zijn alle mogelijke hieruit voortvloeiende kosten en/of schade voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Wijzigen van de Overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de Opdracht te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, zal het tijdstip waarop de Overeenkomst moet zijn uitgevoerd dienovereenkomstig worden gewijzigd.

6.3. Afspraken inzake meer- of minderwerk worden in beginsel schriftelijk vastgelegd, tenzij op verzoek van Opdrachtgever de werkzaamheden inzake meerwerk per direct dienen te worden aangevangen door ImpactHunters, in welk geval mondelinge mededelingen van Partijen voldoende kunnen zijn als als opdrachtverstrekking, aangezien ImpactHunters er op mag vertrouwen dat Opdrachtgever bekend is dan wel bekend hoort te zijn met de consequenties van wijzigingen tot meer- of minderwerk.

Artikel 7. Oplevering en klachtplicht

7.1. Alle termijnen die door Partijen worden afgesproken, gelden niet als fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7.2. Opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na oplevering eventuele gebreken schriftelijk te melden bij ImpactHunters via info@impacthunters.nl, waarna het recht van Opdrachtgever op nakoming, schadevergoeding dan wel ander recht dat Opdrachtgever ontleent aan een eventuele tekortkoming, komt te vervallen. ImpactHunters draagt bij een ingediende klacht ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming door ImpactHunters, binnen een redelijke termijn zorg voor nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 8. Tarieven

8.1. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden berekend op grond van werkelijk bestede uren vermenigvuldigd met het uurloon dat geldt op het moment dat de werkzaamheden door ImpactHunters worden verricht.

8.2. Tarieven, alsook alle andere bedragen die door ImpactHunters worden genoemd, zijn exclusief BTW.

8.3. Partijen gaan met elkaar in overleg over het tarief, indien het aantal uren dat door ImpactHunters vooraf is vastgesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst met meer dan 10% is overschreden.

Artikel 9. Betaling

9.1. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door ImpactHunters aan te wijzen bankrekening.

9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn/haar betalingsverplichtingen te verrekenen met vorderingen op ImpactHunters. Bezwaren tegen declaraties van ImpactHunters schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9.3. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk op te komen tegen de inhoud of hoogte van de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig schriftelijk opkomt tegen de factuur wordt de factuur geacht juist te zijn.

9.4. ImpactHunters heeft het recht om een gedeelte van het bedrag in de Aanbieding voor de aanvang van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen, bij wijze van voorschot.

9.5. Indien Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft ImpactHunters zonder nadere ingebrekestelling het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.

9.6. ImpactHunters heeft het recht gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, tussentijds te declareren.

9.7. ImpactHunters kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, werken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever aan haar (betalings)verplichtingen jegens ImpactHunters heeft voldaan.

9.8. Het door ImpactHunters in het kader van de Overeenkomst met Opdrachtgever geleverde, blijft eigendom van ImpactHunters totdat de Opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

10.1. ImpactHunters verwerft en behoudt alle (intellectuele eigendoms)rechten ten aanzien van alle werken en ideeën die tot stand komen bij de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten en digitale informatie, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.2. Tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever van ImpactHunters een gebruiksrecht voor het gebruik in ongewijzigde vorm van auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken, die door ImpactHunters in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van Opdrachtgever zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt in tijd zoals nader overeen te komen, en vervalt, wanneer Partijen daartoe niets zijn overeengekomen, na verloop van één jaar nadat het werk door ImpactHunters is opgeleverd.

10.3. Indien expliciet en schriftelijk is overeengekomen dat Opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten verkrijgt, behoudt ImpactHunters haar (persoonlijkheids)rechten zoals bedoeld in artikel 25 Auteurswet.

10.4. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden voornoemde werken in (sub)licentie of gebruik te geven aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ImpactHunters.

10.5. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendombeschermde zaken, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart Opdrachtgever ImpactHunters voor alle aanspraken van derden in verband met de opdracht.

10.6. Indien Opdrachtgever inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van ImpactHunters waaronder begrepen maar niet beperkt tot de rechten zoals beschreven in dit artikel, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van €10.000,00 alsmede een boete van €1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete laat het recht van ImpactHunters om schadevergoeding of nakoming van Opdrachtgever te vorderen onverlet.

Artikel 11. Opschorting en opzegging

11.1. ImpactHunters is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst zonder opzegtermijn op te zeggen, indien:
a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en in verzuim verkeert;
b. na het sluiten van de Overeenkomst ImpactHunters omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.
c. indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling is verleend dan wel een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
d. Opdrachtgever is opgehouden te bestaan, ontbonden, in een andere rechtsvorm is omgezet, juridisch gefuseerd of juridisch gesplitst is of in het geval van een natuurlijk persoon, opdrachtgever is overleden;
e. het bedrijf van Opdrachtgever is beëindigd of de onderneming van Opdrachtgever is overgedragen aan een derde;
f. op één of meerdere aandelen van Opdrachtgever in het kapitaal van een vennootschap enig beperkt recht of beslag komt te rusten;
g. in het geval van een “change of control” binnen de onderneming van Opdrachtgever.
11.2. In afwijking op artikel 7:408 lid 1 BW, kan Opdrachtgever de Overeenkomst niet beëindigen door opzegging.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. ImpactHunters is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ImpactHunters.

12.2. In geen enkel geval komt indirecte schade voor vergoeding in aanmerking, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, waardevermindering van objecten, inkomensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3. Onverminderd het hierboven in lid 1 en 2 bepaalde, is elke vorm van aansprakelijkheid van ImpactHunters beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

12.4. Opdrachtgever vrijwaart ImpactHunters voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Van overmacht aan de zijde van ImpactHunters is in ieder geval sprake indien ImpactHunters verhinderd wordt haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van ImpactHunters, Opdrachtgever en derden die bij de Overeenkomst (indirect) zijn betrokken.

13.2. Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van ImpactHunters langer dan 2 maanden heeft voortgeduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden, mits deze ontbinding haar rechtsgevolgen rechtvaardigt.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

14.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, ImpactHunters gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ImpactHunters zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ImpactHunters niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 15. Geldigheid

15.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ImpactHunters en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zoveel mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1. Op alle Overeenkomsten tussen ImpactHunters en Opdrachtgever is Nederlandse recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn en tussen de Opdrachtgever en ImpactHunters mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg.

Versie januari 2024

THIS MADE IMPACT